Voorwaarden Starterslening

Een Starterslening wordt altijd aangeboden samen met een Combinatielening.

 

 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de Starterslening is

1 oktober 2016.

 

 

Doelgroep

De starter is een verblijfsgerechtigd natuurlijk persoon die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt.

 

Voorwaarden gemeente/provincie

De gemeente/provincie/corporatie bepaalt:

-        Definitie van de doelgroep(en), sociaal-/economische bindingseisen;

-        Woningcategorie (bestaand, nieuwbouw of projectmatig);

-        Openstellen voor bezit van corporaties, beleggers/ontwikkelaars

-        Toestaan van meerwerk c.q. verbouwingskosten bij de bepaling van de hoogte van de Starterslening;

-        De maximale koopsom;

-        Het maximale bedrag Starterslening;

-        Dat stapeling met koopinstrumenten niet is toegestaan;

-        Eventuele leeftijdsgrens;

-        (Jaar)budget.

 

Verstrekking

SVn beoordeelt en verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie of op voordracht door een samenwerkingspartner (b.v. corporatie, IBB)

SVn geeft geen advies.

 

Wordt alleen verstrekt in combinatie met een Starterslening.

Kostengrens

Maximale koopsom of;

Maximale koopsom + verbeterkosten of meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen.

 

Maximale koopsom + verbeterkosten of meerwerk mogen niet meer dan samen

€ 325.000,00 bedragen.

 

Maximale koopsom + verbeterkosten of meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen mogen niet meer dan samen

€ 344.500,00 bedragen.

 

 

 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Bedrag (hoofdsom) van de lening

De Starterslening is afhankelijk van de draagkracht van de aanvrager(s) en bedraagt nooit meer dan 20% van de kostengrens. Indien nodig wordt het bedrag van de Starterslening verlaagd en daarmee aangepast aan de hoogte van de eerste hypotheek, rekening houdend met de eventuele voorwaarden van de partij of instantie, die de Starterslening mogelijk maakt

De oplopende schuld van de Combinatielening kan nooit hoger worden dan de oorspronkelijke hoofdsom van de Starterslening.

 

 

De Starterslening bedraagt minimaal

€ 2.500,-.

 

 

Looptijd

30 jaar (360 maanden).

 

30 jaar (360 maanden).

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde gemiddelde marktrente voor 15 jaar vast met NHG. Rentedalingen en stijgingen hebben geen invloed op de aangeboden rente.

 

De rente is altijd gelijk aan het percentage van de gecombineerde Starterslening.

Rentevaste periode

-        Bij aanvang 15 jaar (180 maanden)

-        Daarna verlenging voor (max.) 15 jaar (180 maanden)

 

De rentevaste periode is altijd gelijk aan de periode van de gecombineerde Starterslening

 


 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Soort lening

De lening kwalificeert als een Eigen Woningschuld in de zin van artikel 3.119a van de Wet IB 2001.

De lening betreft een aflopende Box 1 schuld. Aflossing op basis van maandannuïteit.

De lening kwalificeert niet als een Eigen Woningschuld.

De lening betreft een oplopende Box 3 schuld. De eerste drie jaar en bij onvoldoende draagkracht in de jaren daarna neemt de schuld maandelijks toe met de aflossingscomponent behorende bij de maandannuïteit van de gecombineerde Starterslening.

 

Zodra de lening wordt afgelost, gebeurt dit op basis van maandannuïteit.

 

Betaling van rente en aflossing

-        De lening wordt op basis van maandannuïteiten afgelost in maandelijkse termijnen.

-        De maandelijkse betalingen worden valutair per de eerste dag van iedere volgende maand met de restschuld verrekend.

-        De eerste drie jaar wordt de rentecomponent door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de starter wordt de rentecomponent mogelijk langer door de deelnemer of samenwerkingspartner vergoed.

-        De eerste drie jaar wordt de rentecomponent door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de starter wordt de rentecomponent mogelijk langer door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        De eerste drie jaar loopt de Combinatielening op doordat de aflossingscomponent  voor de Starterslening voldaan wordt vanuit deze Combinatielening.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de starter loopt de schuld van de Combinatielening mogelijk langer op doordat de aflossingscomponent  voor de Starterslening voldaan wordt.

-        Automatische incasso is verplicht.

 

 

-        De eerste drie jaar wordt de aflossingscomponent voldaan vanuit de Combinatielening.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de starter wordt de aflossingscomponent mogelijk langer voldaan vanuit de Combinatielening.

-        Automatische incasso is verplicht.

 

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 

 

 

 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Kosten

-        Afsluitkosten € 750,00, (deze kosten worden meegefinancierd, prijspeil 2019) en komen voor rekening van de klant.

Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 oktober door SVn opnieuw vastgesteld voor het opvolgende jaar  en gepubliceerd op de SVn-website.

-        Borgtochtprovisie NHG is voor rekening van de klant (worden door SVn afgedragen)

-        Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

-        Taxatiekosten zijn voor rekening van de klant.

-        Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant.

-        Eventuele hertoetskosten zijn voor rekening van de klant (hertoetskosten worden periodiek geïndexeerd en worden gepubliceerd op de SVn- website).

 

Geen

Akte

Van de lening wordt een hypotheekakte opgemaakt.

 

Zekerheden

Hypothecaire zekerheid met een recht van tweede hypotheek (bankhypotheek).

 

Valt onder de bestaande inschrijving (bankhypotheek).

Garanties

NHG garantie

Geen garantie, met dien verstande dat 

SVn zich volledig aansluit bij het regresbeleid van NHG: indien de NHG-borg op de Starterslening met succes aangesproken wordt, wordt eventuele restant schuld op de Combinatielening kwijtgescholden door SVn.

 

 

 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Overige voorwaarden

-        De aan te kopen woning zal worden gebruikt voor eigen bewoning;

-        De 1e hypotheek moet (net als de Starterslening) met Nationale Hypotheek Garantie worden verstrekt.

-        De rentevastheidsperiode voor de 1e hypotheek moet ten minste 10 jaar zijn. Als er sprake is van meerdere leningsdelen, geldt dit voor alle delen. Alleen een klein deel, maximaal € 1.500,- mag een rentevast periode hebben van minder dan 10 jaar. 

-        De totale financiering (1e hypotheek plus Starterslening) moet binnen de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning blijven. Indien nodig wordt het bedrag van de Starterslening verlaagd en daarmee aangepast aan de hoogte van de 1e hypotheek, rekening houdend met de eventuele voorwaarden van de deelnemer of samenwerkingspartner, die de Starterslening mogelijk maakt.

-        De geldverstrekker van de 1e hypotheek moet in de hypotheekofferte en/of de hypotheekakte de volgende tekst op te nemen: ‘De geldverstrekker verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken of een aanvullende ‘Combinatielening’ aan de schuldenaar te verstrekken. Voormelde verplichting rust op de geldverstrekker uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane Starterslening met Combinatielening niet volledig is afgelost.’

-        De transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de 2e hypotheek (Starterslening) dienen in de gebruikelijke volgorde, maar beslist in één en dezelfde afspraak bij de notaris te passeren. Indien eigendom of 1e hypotheek eerder passeren kan de Starterslening geen doorgang vinden.

 

Uitbetaling van de lening

De (netto) lening wordt voor de aankoop ter beschikking gesteld aan de notaris of via een Bouwdepot verstrekt.

 

N.v.t.

Aanvangsdraag-

krachttoets

Er vindt in alle gevallen een aanvangsdraagkrachttoets plaats. Onderdeel van de aanvangsdraagkrachttoets is een BKR-toets, een VIS-toets, een EVA-toets, een SFH-toets en een toetsing van de PEP- en Sanctielijst. Op basis van de aanvangsdraagkrachttoets kan SVn de lening weigeren te verstrekken.

Een lening kan worden geweigerd bij een negatieve BKR-codering, VIS-hit, EVA-hit of SFH-hit of indien de aanvrager voorkomt op de PEP- en Sanctielijst. Een lening wordt altijd geweigerd indien er conservatoir of executoriaal beslag ligt op de woning of als de aanvrager in surseance van betaling verkeert, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt. Bij de aanvangsdraagkrachttoets wordt er gekeken naar de loan to income conform Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de dan geldende normen NHG.

 

De definitieve hoogte van de Starterslening wordt bepaald d.m.v. de door SVn opgestelde aanvangsdraagkrachttoets. De aanvangsdraagkrachttoets wordt uitgevoerd op basis van een 10 jaar vaste toetsrente. De toetsrente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde gemiddelde marktrente voor 10 jaar vast met NHG. De aanvangsdraagkrachttoets is vermogensafhankelijk; vermogen boven de geldende vrijstelling in Box 3, wordt gekort op de financieringsbehoefte.

 

 

 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Hertoets

* Overige voorwaarden staan bij de definities draagkracht hertoets

Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar is het mogelijk een hertoetsing aan te vragen volgens de uitvoeringsregels van de Starterslening. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden die periodiek geïndexeerd kunnen worden.

 

Bij het ontstaan van draagkracht op een hertoetsmoment is aanvankelijk (een deel van de) rente over de Starterslening verschuldigd. De betaalcapaciteit wordt naar rato verdeeld tussen de Starterslening en de Combinatielening.  De aflossingscomponent van de Starterslening zal bij onvoldoende draagkracht te allen tijde geheel worden voldaan vanuit de Combinatielening.

 

Pas als er voldoende draagkracht is om een volledige maandtermijn (d.w.z. rente en aflossing) voor beide leningen te voldoen worden de Starterslening en de Combinatielening annuïtair afgelost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het ontstaan van draagkracht op een hertoetsmoment is aanvankelijk (een deel van de) rente over de Combinatielening verschuldigd. De betaalcapaciteit wordt naar rato verdeeld tussen de Starterslening en de Combinatielening.  De aflossingscomponent van de Starterslening zal bij onvoldoende draagkracht te allen tijde geheel worden voldaan vanuit de Combinatielening.

 

Pas als er voldoende draagkracht is om een volledige maandtermijn (d.w.z. rente en aflossing) voor beide leningen te voldoen worden de Starterslening en de Combinatielening annuïtair afgelost.

 

 

Voor uw klant

Op de webpagina over de Starterslening vindt u meer informatie voor uw klant en kunt u de beschikbaarheid per gemeente opzoeken.