Privacy Statement

Privacyreglement

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacyreglement leest u  hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Van wie verwerkt SVn persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij (en/of het fonds waarvan SVn fondsmanager is) een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • (voormalig) Klanten en hun vertegenwoordigers.
 • Bezoekers van onze website.
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee willen krijgen, hebben of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt SVn uw persoonsgegevens?

1. Om een relatie met u of uw bedrijf aan te kunnen gaan (zelf of via een fonds)
Als u (of uw bedrijf) klant wilt worden of een nieuw product wilt afnemen, zijn persoonsgegevens van u nodig. Zo moet onderzoek worden gedaan om te beoordelen of een klant kan worden geaccepteerd of dat een krediet kan worden verstrekt. Hiervoor kunnen ook gegevens over u worden gebruikt die van anderen, bijvoorbeeld van Bureau Krediet Registratie (BKR) worden verkregen. Ten aanzien van BKR en consumenten geldt dat uw persoonsgegevens en de gegevens uit de overeenkomst aan BKR worden verstrekt om een check te kunnen doen ten behoeve van klant acceptatie. Indien niet aan een betalingsverplichting wordt voldaan kan dit leiden tot een melding van een achterstand bij BKR die ook door andere BKR deelnemers kan worden gezien. Op www.bkr.nl kunt u meer informatie vinden over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten. Ook als u voor uw werk contact heeft met SVn kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw eventuele vragen te beantwoorden.

2. Om de relatie met u te onderhouden en om een overeenkomst of opdrachten uit te kunnen voeren
Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens om contact met u te onderhouden en om een overeenkomst waarbij u of uw bedrijf partij is uit te kunnen voeren. Ook kunnen we (telefoon)gesprekken opnemen voor kwaliteitsbewaking en trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden.
Wanneer u een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie heeft en uw woning verkoopt met een restschuld, delen wij uw gegevens ook met uw andere geldverstrekkers en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met als doel het kunnen indienen van een verliesdeclaratie.

3. Om fraude te voorkomen en te onderzoeken
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt om fraude te voorkomen en te onderzoeken. Hiervoor kunnen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector worden geraadpleegd en kunnen hierin persoonsgegevens worden vastgelegd die ook voor andere deelnemers opvraagbaar zijn. Ook kunnen openbare bronnen worden geraadpleegd, zoals openbare registers, kranten en het internet. Hiermee willen wij uw en onze belangen en die van de financiële sector beschermen.
Het geheel aan verwerkingen ten aanzien van het Incidentenregister waaraan wij (respectievelijk indien van toepassing het fonds waarvan SVn fondsmanager is) deelnemen heeft tot doel het ondersteunen van activiteiten gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, daaronder mede begrepen (het geheel van) activiteiten die gericht zijn:

 • op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van de branche waar wij respectievelijk het fonds deel van uitmaken, van de economische eenheid (groep) waartoe wij respectievelijk het fonds behoren, wij zelf respectievelijk het fonds, alsmede van cliënten en medewerkers van ons respectievelijk het fonds;
 • op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen en/of overtreding van (wettelijke) voorschriften, gericht tegen de branche waar wij respectievelijk het fonds deel van uitmaken, van de economische eenheid (groep) waartoe wij respectievelijk het fonds behoren, wij zelf respectievelijk het fonds, alsmede van cliënten en medewerkers van ons respectievelijk het fonds; en op het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

4. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
Op grond van wet- en regelgeving  moeten mogelijk gegevens van klanten worden verstrekt aan sommige instanties of toezichthouders. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Europese Centrale Bank. Ook moeten persoonsgegevens worden bewaard conform wettelijke bewaarplichten.

5. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om u goed van dienst te blijven zijn, zijn wij voortdurend bezig met de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Soms worden hiervoor persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

6. Voor het uitvoeren van promotie- en marketingdoeleinden
Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marketingactiviteiten. U kan bijvoorbeeld per post, telefoon of e-mail worden geïnformeerd over producten en diensten. 

Wilt u niet benaderd worden voor marketingactiviteiten dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit Privacyreglement.

Hoe gaat SVn om met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen. Alleen medewerkers die hier voor hun functie toegang toe moeten hebben kunnen uw persoonsgegevens gebruiken. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Met wie deelt SVn uw gegevens?

Naast de hierboven genoemde instanties,  delen wij voor zover op uw situatie van toepassing uw persoonsgegevens ook met de fondsen waarvan SVn fondsmanager is ten behoeve van de in dit privacyreglement genoemde doeleinden. Op dit moment zijn dat de volgende fondsen:

 • Nationaal Energiebespaarfonds
 • Energiefonds Den Haag
 • Fonds Ruimte en Economie Den Haag
 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
 • Stadshavens Ontwikkelingsfonds
 • Fonds Duurzaam Funderingsherstel
 • Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag

Wij delen bijvoorbeeld gegevens om fraude te voorkomen en voor een verantwoord acceptatiebeleid. Maar ook als dat nodig is voor het verwerken van uw aanvraag.

Indien uw lening mogelijk wordt gemaakt door een gemeente, provincie of woningcorporatie, worden uw persoonsgegevens in het kader van uw aanvraag ook gedeeld met de gemeente respectievelijk de provincie waar u woont of de betreffende woningcorporatie.

Daarnaast worden uw gegevens gedeeld met derde partijen. Dit gebeurt als  opdrachtnemers zoals IT leveranciers worden ingeschakeld voor bepaalde werkzaamheden (zoals hosting, onderhoud en support). Er wordt samengewerkt opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij hebben een geheimhoudingsverplichting. Zij mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten. Mocht sprake zijn van een opdrachtnemer buiten de EU in een land dat geen soortgelijke privacybescherming biedt als de EU dan zal voor passende contractuele waarborgen worden gezorgd om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verwijzingen en links

Op onze website staan links naar andere externe websites. Ook wordt vanaf externe websites naar onze website verwezen en wordt ons logo gebruikt op externe websites. Dit Privacyreglement geldt niet voor die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd te controleren op welke manier deze websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Regels bij het verwerken van persoonsgegevens

Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Ook houden we ons bij het sturen van commerciële berichten per e-mail of telemarketing aan de Telecommunicatiewet. Passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gegevensverwerkingen zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over verwerkingen (zoals doeleinden, categorieën van gegevens en ontvangers) kan worden gevonden in het openbaar register van meldingen op autoriteitpersoonsgegevens.nl door te zoeken op de naam van de vennootschap.

Inzien en wijzigen persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn? Dit kunt u ons altijd vragen. Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u  ons vragen om deze gegevens aan te passen of aan te vullen. Als u vindt dat uw gegevens verwijderd of afgeschermd moeten worden, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit Privacyreglement.

Wijzigingen van het Privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement aanpassen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de wet of ons beleid. Raadpleeg daarom regelmatig het Privacyreglement op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie. De laatste wijziging was op 17 augustus 2017.

Vragen of klachten

Als u een vraag of klacht heeft over dit Privacyreglement of uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
Mevrouw S.P. van der Chijs
Postbus 40
3821 AA Amersfoort
info@svn.nl
088 253 9400