Voorwaarden Verzilverlening

De productspecificaties van de Verzilverlening kunnen wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld wet- en regelgeving.

 

Verzilverlening

Verstrekking

Via de gemeente/provincie.

Doelgroep

Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente/provincie vastgestelde maatregelen.

Voorwaarden gemeente/provincie

De gemeente/provincie kan een maximale WOZ-waarde voor de doelgroep vaststellen.

De gemeente/provincie moet een keuze maken of een Bouwdepot verplicht is.

Maatregelen die voor een lening in aanmerking komen

Door gemeente/provincie te bepalen. Het is niet mogelijk om de lening in te zetten voor aanvulling op het inkomen d.m.v. periodieke opnames.

Soort lening

De lening betreft een oplopende Box 3 schuld.

Leeftijd

De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide. De gemeente/provincie heeft de mogelijkheid om in de verordening een hogere minimale leeftijd vast te stellen. Handhaving en controle van de afwijking op deze leeftijdsgrens valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente/provincie.

Bedrag (hoofdsom) van de lening

De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en kent geen maximum.  De gemeente/provincie kan wel een maximale lening vaststellen.

Rente

-         40-jaarstarief Verzilverlening.

-         De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn.

-         Rentedalingen en stijgingen hebben geen invloed op de aangeboden rente.

-         Na 40 jaar wordt er geen rente meer in rekening gebracht.

-         De rente wordt jaarlijks steeds op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de lening is ingegaan berekend en bij de schuldrest opgeteld.

Rentevaste periode

40 jaar.

Looptijd

75 jaar of korter door verkoop of overlijden van de langstlevende schuldenaar.

Betaling van rente en aflossing

Niet van toepassing. Schuldrest loopt jaarlijks op met samengestelde rente en wordt afgelost bij verkoop, overlijden (van de langstlevende schuldenaar) of einde looptijd.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250,-.

(financierings)kosten

-        Afsluitkosten[1] zijn voor rekening van de aanvrager (de afsluitkosten worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website van SVn). De afsluitkosten bedragen

€ 475,00 (prijspeil 2019).

-        Notariskosten1 zijn voor rekening van de aanvrager.

-        Eventuele taxatiekosten1 zijn voor rekening van de aanvrager.

-        Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur1 voor rekening van de aanvrager.

-        Indien van toepassing notariskosten1 voor de verlaging van de huidige hogere inschrijving(en).

Akte

Van de lening wordt een hypotheekakte opgemaakt (bankhypotheek).

Zekerheden

Hypothecaire zekerheid met een recht van hypotheek (bankhypotheek). Inschrijving is gelijk aan het leningbedrag vermeerderd met de rente over 40 jaar naar boven afgerond in staffels van € 5.000,-.

Garanties

Geen

Overige voorwaarden

-        De benodigde overwaarde is gerelateerd aan de leeftijd van de jongste aanvrager en de gevraagde leensom. Voor de benodigde overwaarde wordt er gekeken naar het verschil tussen 80% WOZ-waarde c.q. 80% marktwaarde (aangetoond d.m.v. een taxatierapport conform NHG met marktwaarde voor en na het treffen van de maatregelen) en de schuldrest (niet de inschrijving) van de bestaande hypothe(e)k(en) gerelateerd aan het bereiken van het 98e levensjaar van de jongste aanvrager.

-        De lening is niet vermogensafhankelijk.

-        Indien van toepassing, taxatierapport conform NHG voorwaarden met marktwaarde voor en na treffen van de maatregelen.

-        Er wordt niet gekeken naar de huidige financiële draagkracht en eventuele andere financieringsoplossingen.

-        Indien 1 van de aanvragers of beide nog niet de wettelijke AOW-leeftijd heeft bereikt; Indien er sprake is van een hogere inschrijving bij de huidige geldverstrekker(s), dient de hogere inschrijving verlaagd te worden tot de schuldrest (hier zijn kosten aan verbonden).

Uitbetaling van de lening

De netto lening wordt via een Bouwdepot verstrekt.

Krediettoets

Er vindt er in alle gevallen een beperkte krediettoets plaats. Onderdeel van de krediettoets is he raadplegen van het BKR-register, een VIS-toets, een EVA-toets en een SFH-toets, PEP- en Sanctietoets. Op basis van de krediettoets kan SVn de lening weigeren te verstrekken. Een lening kan worden geweigerd bij een negatieve BKR-codering, VIS-hit, EVA-hit, SFH-hit of indien de aanvrager voorkomt op de PEP- en Sanctielijst, indien er conservatoir of executoriaal beslag ligt op de woning of als de aanvrager in surseance van betaling verkeerd, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt. Er vindt geen controle plaats of de consument op andere manieren kan financieren.

[1] Deze kosten worden meegefinancierd.

Voor uw klant

Bekijk hier de webpagina voor leningnemers van de Verzilverlening.

Terug