Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website gelden onderstaande voorwaarden. Door de webpagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan niet worden aangemerkt als een aanbod, noch als advies. Indien u van de informatie gebruikmaakt, is dit geheel voor eigen rekening en risico.

SVn heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en hebben daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die wij betrouwbaar achten. SVn garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel dat de inhoud zoals weergegeven op uw beeldscherm altijd juist, volledig en actueel is. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door het SVn worden gewijzigd zonder dat SVn hiertoe verplicht kan worden. SVn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door SVn niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. SVn wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij SVn. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SVn is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Alle gemeentebeelden zijn afkomstig van de Nationale Beeldbank.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVn is het niet toegestaan links naar internetsites van SVn aan te bieden.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar SVn wordt verzonden is niet beveiligd tenzij anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website, deze disclaimer en het Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

© 2016 Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten