Fondsen

Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie

Er is een woningtekort in Nederland. Met name in de stedelijke regio’s is de vraag naar woningen groot en loopt het woningtekort in rap tempo op. Nu gaan goede plannen nog te vaak niet door, vanwege onvoldoende voorfinanciering. Loopt u hier tegen aan?
De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijk Transformatie kan voor ontwikkelaars uitkomst bieden.
De Transformatiefaciliteit biedt kortlopende geldleningen om de voorfase van woningbouwprojecten te financieren, zodat initiatiefnemers sneller kunnen starten met de (her)ontwikkeling van deze locaties.

Wat is het?

  • Zakelijke lening van € 1.000.000 tot € 3.500.000 onder marktconforme rente en voorwaarden (binnen de geldende Staatssteunkaders).
  • Lening voor aankoop en/of ontwikkelkosten van binnenstedelijke transformatielocaties.
  • SVn verstrekt tot 50% van de aankoop-/ontwikkelkosten (maximaal € 3,5 miljoen). Combinaties van inbreng eigen vermogen, cofinanciering met andere geldverstrekkers en subsidie van publieke en/of private partijen zijn mogelijk.
  • Het Rijk heeft € 58 miljoen beschikbaar gesteld.
  • Leningen worden verstrekt en beheerd door SVn binnen de kaders van de Subsidieverlening Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie.

Voor wie?

De Transformatiefaciliteit verstrekt leningen aan initiatiefnemers (ontwikkelaars) van transformatieprojecten. Initiatiefnemers van deze projecten zijn rechtspersonen.

Beschikbaarheid

De Transformatiefaciliteit is beschikbaar in die gemeenten die behoren tot de Woningmarktregio’s met een ‘hoge’ of ‘gemiddelde’ woningbouwopgave zoals gedefinieerd in de Regeling Woningbouwimpuls 2020, opgesteld door het ministerie van BZK (conform de Urgentiescore 1e tranche Woningbouwimpuls, datum 23 juni 2020).

Betaalbaarheid

Op projectniveau wordt gestreefd naar een woningbouwprogramma dat voor gemiddeld 50% bestaat uit betaalbare woningen, hetzij sociale en middeldure huurwoningen, hetzij koopwoningen tot maximaal de NHG-grens. Hiervoor wordt aangesloten bij de definitie zoals bepaald in het Besluit Woningbouwimpuls 2020.

Deze betaalbaarheidseis van 50% geldt op portefeuilleniveau van de totale Transformatiefaciliteit. 

Voorbeeldprojecten

Financiering aanvragen

Interesse in de Transformatiefaciliteit? Beoordelen of uw project in aanmerking komt? Of heeft u een concreet initiatief of lead? Neem contact op met onze investmentmanager, Marc Letschert.

Neem contact met ons op

Wilt u meer (algemene) informatie over de achtergronden van de Transformatiefaciliteit? Bent u op zoek naar de eindverantwoordelijke voor de faciliteit? Neem contact op met onze fondsmanager, Nico van Est.

Nico van Est

Fondsmanager

Marc Letschert

Investmentmanager