Voorwaarden Duurzaamheidslening

Attentie: De productspecificaties kunnen wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Het is dus niet mogelijk de uitvoeringsregels letterlijk te hechten aan een gemeentelijke verordening of toewijzingsregels maar in plaats daarvan dient te worden verwezen naar de financieringsproductvoorwaarden van SVn op de website. 

Meer lezen over de Duurzaamheidslening en het zoeken van voorwaarden per gemeente kan hier

 

Verstrekking

Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal revolving fund bij SVn.

 

Bedrag (hoofdsom) van de lening

Wordt door de gemeente/provincie vastgesteld (minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-).

 

Looptijd

  • De looptijd bedraagt maximaal 15 jaar.
  • Indien de lening lager is dan € 7.500,- dan is de looptijd 10 jaar.

 

Rentevastheid

De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

 

Rentepercentage

Het 10- of 15 jaar vaste rentetarief voor een Duurzaamheidslening van SVn.

Het rentepercentage is 3,00 % lager dan het 10- of 15-jaarstarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 0,50% verhoogd met een opslag van 1,10%, prijspeil 2019).

 

Betaling van rente en aflossing

  • De lening wordt annuïtair afgelost.
  • Het te betalen bedrag op basis van maandannuïteiten moet in maandelijkse termijnen worden voldaan.
  • De maandelijkse betalingen worden valutair per de eerste dag van iedere volgende maand met de schuldrest verrekend.
  • Automatische incasso is verplicht.

 

Vervroegde aflossing
Is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Overige kosten
Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor eigen rekening.

Akte
Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Zekerheden
De Duurzaamheidslening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

Bouwdepot
De lening wordt gekoppeld aan een Bouwdepot.

Bedenktijd
Tot 14 dagen na ondertekening van de offerte met overeenkomst van geldlening is er de mogelijkheid om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Krediettoets

De krediettoets wordt uitgevoerd conform het door SVn vastgestelde interne kredietbeleid, dat is gebaseerd op de Gedragscode Consumptief Krediet (GCK).

Een lening kan worden geweigerd bij een negatieve BKR-codering, VIS hit, EVA hit hit of indien de aanvrager voorkomt op de PEP- en Sanctielijst. Een lening wordt altijd geweigerd indien er conservatoir of executoriaal beslag ligt op de woning of als de aanvrager in surseance van betaling verkeert, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt.

Terug