Voorwaarden Maatwerklening

  

SVn Maatwerklening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de SVn Maatwerklening is 1 april 2019.

 

Doelgroep

Eigenaar/bewoners zonder financiële draagkracht of met beperkte financiële draagkracht die moeten  participeren in bijvoorbeeld een funderings- of renovatieproces .

 

Voorwaarden gemeente/provincie

De gemeente/provincie bepaalt:

-        Definitie van de doelgroep(en),

-        Maatregelen,

-        Woningcategorie (straat, project, bouwblok);

-        Het maximale bedrag SVn Maatwerklening;

-         (Jaar)budget.

 

Verstrekking

SVn beoordeelt en verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie of op voordracht door een samenwerkingspartner. SVn geeft geen advies.

Wordt alleen verstrekt in combinatie met een SVn Maatwerklening.

Bedrag (hoofdsom) van de lening

De hoofdsom is gemaximeerd tot het maximum in de verordening

De oplopende schuld van de Combinatielening kan nooit hoger worden dan de oorspronkelijke hoofdsom van de SVn Maatwerklening.

 

 

De SVn Maatwerklening bedraagt minimaal

€ 2.500,-.

 

 

Looptijd

Maximaal 30 jaar (360 maanden).

 

30 jaar (360 maanden).

Rentepercentage

De rente is vastgesteld in de verordening of wordt vastgesteld op het moment van toewijzen.

 

De rente is altijd gelijk aan het percentage van de gecombineerde SVn Maatwerklening.

Rentevaste periode

Vast gedurende de gehele looptijd

 

De rentevaste periode is altijd gelijk aan de periode van de gecombineerde SVn Maatwerklening

 

Soort lening

De lening kwalificeert als een Eigen Woningschuld in de zin van artikel 3.119a van de Wet IB 2001.

De lening betreft een aflopende Box 1 schuld. Aflossing op basis van maandannuïteit.

De lening kwalificeert niet als een Eigen Woningschuld.

De lening betreft een oplopende Box 3 schuld. De eerste drie jaar en bij onvoldoende draagkracht in de jaren daarna neemt de schuld maandelijks toe met de aflossingscomponent behorende bij de maandannuïteit van de gecombineerde SVn Maatwerklening.

 

Zodra de lening wordt afgelost, gebeurt dit op basis van maandannuïteit.

 

Betaling van rente en aflossing

-        De lening wordt op basis van maandannuïteiten afgelost in maandelijkse termijnen.

-        De maandelijkse betalingen worden valutair per de eerste dag van de maand volgend op de betreffende maand met de restschuld verrekend.

-        De eerste drie jaar wordt de rentecomponent door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de eigenaar/bewoner wordt de rentecomponent mogelijk langer door de deelnemer of samenwerkingspartner vergoed.

-        De eerste drie jaar wordt de rentecomponent door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de eigenaar/bewoner wordt de rentecomponent mogelijk langer door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        De eerste drie jaar loopt de Combinatielening op doordat de aflossingscomponent  voor de SVn Maatwerklening voldaan wordt vanuit deze Combinatielening.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de eigenaar/bewoner loopt de schuld van de Combinatielening mogelijk langer op doordat de aflossingscomponent  voor de SVn Maatwerklening voldaan wordt.

-        Automatische incasso is verplicht.

 

 

-        De eerste drie jaar wordt de aflossingscomponent voldaan vanuit de Combinatielening.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de eigenaar/bewoner wordt de aflossingscomponent mogelijk langer voldaan vanuit de Combinatielening.

-        Automatische incasso is verplicht.

 

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 

Kosten

-        Afsluitkosten € 950,00, (deze kosten worden meegefinancierd, prijspeil 2019) en komen voor rekening van de klant. Dit bedrag wordt jaarlijks per

1 oktober door SVn opnieuw vastgesteld voor het opvolgende jaar  en gepubliceerd op de SVn-website.

-        Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

-        Taxatiekosten zijn voor rekening van de klant.

Geen

 

-        Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant.

-        Eventuele hertoetskosten zijn voor rekening van de klant (hertoetskosten worden periodiek geïndexeerd en worden gepubliceerd op de SVn- website).

 

 

Akte

Van de lening wordt een hypotheekakte opgemaakt.

 

Zekerheden

Hypothecaire zekerheid met een recht van hypotheek (bankhypotheek).

 

Valt onder de bestaande inschrijving (bankhypotheek).

Garanties

Geen

Geen

Overige voorwaarden

Voldoende waarde van het onderpand. Het taxatierapport vermeldt waarden, vóór en nà verbouw en biedt voldoende dekking voor de nieuwe lening en de reeds bestaande hypothe(e)k(en) (Loan To Value) (Of er is sprake van een procentuele verbetering van de LTV zoals onder voorwaarden geregeld is in de Tijdelijke regeling Hypothecair krediet.)

Uitbetaling van de lening

De (netto) lening wordt via een Bouwdepot verstrekt.

 

N.v.t.

Aanvangsdraag-

krachttoets

Er vindt in alle gevallen een aanvangsdraagkrachttoets plaats. Onderdeel van de aanvangsdraagkrachttoets is een BKR-toets, een VIS-toets, een EVA-toets, een SFH-toets en een toetsing van de PEP- en Sanctielijst. Op basis van de aanvangsdraagkrachttoets kan SVn de lening weigeren te verstrekken.

Een lening kan worden geweigerd bij een negatieve BKR-codering, VIS-hit, EVA-hit of SFH-hit of indien de aanvrager voorkomt op de PEP- en Sanctielijst. Een lening wordt altijd geweigerd indien er conservatoir of executoriaal beslag ligt op de woning of als de aanvrager in surseance van betaling verkeert, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt. Bij de aanvangsdraagkrachttoets wordt er gekeken naar de loan to income conform Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de dan geldende normen NHG.

 

De aanvangsdraagkrachttoets is vermogensafhankelijk; vermogen boven de geldende vrijstelling in Box 3, wordt gekort op de financieringsbehoefte.

 

Hertoets

* Overige voorwaarden staan bij de definities draagkracht hertoets

Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar is het mogelijk een hertoetsing aan te vragen volgens de uitvoeringsregels van de SVn Maatwerklening. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden die periodiek geïndexeerd kunnen worden.

 

Bij het ontstaan van draagkracht op een hertoetsmoment is aanvankelijk (een deel van de) rente over de SVn Maatwerklening verschuldigd. De betaalcapaciteit wordt naar rato verdeeld tussen de SVn Maatwerklening en de Combinatielening.  De aflossingscomponent van de SVn Maatwerklening zal bij onvoldoende draagkracht te allen tijde geheel worden voldaan vanuit de Combinatielening.

 

Pas als er voldoende draagkracht is om een volledige maandtermijn (d.w.z. rente en aflossing) voor beide leningen te voldoen worden de SVn Maatwerklening en de Combinatielening annuïtair afgelost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het ontstaan van draagkracht op een hertoetsmoment is aanvankelijk (een deel van de) rente over de Combinatielening verschuldigd. De betaalcapaciteit wordt naar rato verdeeld tussen de SVn Maatwerklening en de Combinatielening.  De aflossingscomponent van de SVn Maatwerklening zal bij onvoldoende draagkracht te allen tijde geheel worden voldaan vanuit de Combinatielening.

 

Pas als er voldoende draagkracht is om een volledige maandtermijn (d.w.z. rente en aflossing) voor beide leningen te voldoen worden de SVn Maatwerklening en de Combinatielening annuïtair afgelost.

 

         

 

Voor uw klant

Bekijk hier de webpagina voor leningnemers, over de Maatwerklening

Terug