Overzicht van onze leningen


kenmerken financieringsvormen svn

Wat is er beschikbaar?

Typ de naam van de plaats of gemeente in het zoekveld om te zien welke financieringsoplossingen deze heeft voor uw klant. Wanneer u klikt op 'bekijk leningen' dan gaat u naar de pagina van die gemeente op onze website, hier staat alle informatie voor leningnemers.  

Hypothecair

Starterslening

Een Starterslening wordt altijd aangeboden samen met een Combinatielening.

Op de webpagina over de Starterslening vindt u meer informatie voor uw klant, kunt u de beschikbaarheid per gemeente opzoeken en een berekening maken. 

 

 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de Starterslening is

1 oktober 2016.

 

 

Doelgroep

De starter is een verblijfsgerechtigd natuurlijk persoon die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt.

 

Voorwaarden gemeente/provincie

De gemeente/provincie/corporatie bepaalt:

-        Definitie van de doelgroep(en), sociaal-/economische bindingseisen;

-        Woningcategorie (bestaand, nieuwbouw of projectmatig);

-        Openstellen voor bezit van corporaties, beleggers/ontwikkelaars

-        Toestaan van meerwerk c.q. verbouwingskosten bij de bepaling van de hoogte van de Starterslening;

-        De maximale koopsom;

-        Het maximale bedrag Starterslening;

-        Dat stapeling met koopinstrumenten niet is toegestaan;

-        Eventuele leeftijdsgrens;

-        (Jaar)budget.

 

Verstrekking

SVn beoordeelt en verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie of op voordracht door een samenwerkingspartner (b.v. corporatie, IBB)

SVn geeft geen advies.

 

Wordt alleen verstrekt in combinatie met een Starterslening.

Kostengrens

Maximale koopsom of;

Maximale koopsom + verbeterkosten of meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen.

 

Maximale koopsom + verbeterkosten of meerwerk mogen niet meer dan samen

€ 310.000,00 bedragen.

 

Maximale koopsom + verbeterkosten of meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen mogen niet meer dan samen

€ 328.600,00 bedragen.

 

 

 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Bedrag (hoofdsom) van de lening

De Starterslening is afhankelijk van de draagkracht van de aanvrager(s) en bedraagt nooit meer dan 20% van de kostengrens. Indien nodig wordt het bedrag van de Starterslening verlaagd en daarmee aangepast aan de hoogte van de eerste hypotheek, rekening houdend met de eventuele voorwaarden van de partij of instantie, die de Starterslening mogelijk maakt

De oplopende schuld van de Combinatielening kan nooit hoger worden dan de oorspronkelijke hoofdsom van de Starterslening.

 

 

De Starterslening bedraagt minimaal

€ 2.500,-.

 

 

Looptijd

30 jaar (360 maanden).

 

30 jaar (360 maanden).

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde gemiddelde marktrente voor 15 jaar vast met NHG. Rentedalingen en stijgingen hebben geen invloed op de aangeboden rente.

 

De rente is altijd gelijk aan het percentage van de gecombineerde Starterslening.

Rentevaste periode

-        Bij aanvang 15 jaar (180 maanden)

-        Daarna verlenging voor (max.) 15 jaar (180 maanden)

 

De rentevaste periode is altijd gelijk aan de periode van de gecombineerde Starterslening

 


 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Soort lening

De lening kwalificeert als een Eigen Woningschuld in de zin van artikel 3.119a van de Wet IB 2001.

De lening betreft een aflopende Box 1 schuld. Aflossing op basis van maandannuïteit.

De lening kwalificeert niet als een Eigen Woningschuld.

De lening betreft een oplopende Box 3 schuld. De eerste drie jaar en bij onvoldoende draagkracht in de jaren daarna neemt de schuld maandelijks toe met de aflossingscomponent behorende bij de maandannuïteit van de gecombineerde Starterslening.

 

Zodra de lening wordt afgelost, gebeurt dit op basis van maandannuïteit.

 

Betaling van rente en aflossing

-        De lening wordt op basis van maandannuïteiten afgelost in maandelijkse termijnen.

-        De maandelijkse betalingen worden valutair per de eerste dag van iedere volgende maand met de restschuld verrekend.

-        De eerste drie jaar wordt de rentecomponent door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de starter wordt de rentecomponent mogelijk langer door de deelnemer of samenwerkingspartner vergoed.

-        De eerste drie jaar wordt de rentecomponent door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de starter wordt de rentecomponent mogelijk langer door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        De eerste drie jaar loopt de Combinatielening op doordat de aflossingscomponent  voor de Starterslening voldaan wordt vanuit deze Combinatielening.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de starter loopt de schuld van de Combinatielening mogelijk langer op doordat de aflossingscomponent  voor de Starterslening voldaan wordt.

-        Automatische incasso is verplicht.

 

 

-        De eerste drie jaar wordt de aflossingscomponent voldaan vanuit de Combinatielening.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de starter wordt de aflossingscomponent mogelijk langer voldaan vanuit de Combinatielening.

-        Automatische incasso is verplicht.

 

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 

 

 

 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Kosten

-        Afsluitkosten € 750,00, (deze kosten worden meegefinancierd, prijspeil 2019) en komen voor rekening van de klant.

Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 oktober door SVn opnieuw vastgesteld voor het opvolgende jaar  en gepubliceerd op de SVn-website.

-        Borgtochtprovisie NHG is voor rekening van de klant (worden door SVn afgedragen)

-        Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

-        Taxatiekosten zijn voor rekening van de klant.

-        Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant.

-        Eventuele hertoetskosten zijn voor rekening van de klant (hertoetskosten worden periodiek geïndexeerd en worden gepubliceerd op de SVn- website).

 

Geen

Akte

Van de lening wordt een hypotheekakte opgemaakt.

 

Zekerheden

Hypothecaire zekerheid met een recht van tweede hypotheek (bankhypotheek).

 

Valt onder de bestaande inschrijving (bankhypotheek).

Garanties

NHG garantie

Geen garantie, met dien verstande dat 

SVn zich volledig aansluit bij het regresbeleid van NHG: indien de NHG-borg op de Starterslening met succes aangesproken wordt, wordt eventuele restant schuld op de Combinatielening kwijtgescholden door SVn.

 

 

 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Overige voorwaarden

-        De aan te kopen woning zal worden gebruikt voor eigen bewoning;

-        De 1e hypotheek moet (net als de Starterslening) met Nationale Hypotheek Garantie worden verstrekt.

-        De rentevastheidsperiode voor de 1e hypotheek moet ten minste 10 jaar zijn.

-        De totale financiering (1e hypotheek plus Starterslening) moet binnen de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning blijven. Indien nodig wordt het bedrag van de Starterslening verlaagd en daarmee aangepast aan de hoogte van de 1e hypotheek, rekening houdend met de eventuele voorwaarden van de deelnemer of samenwerkingspartner, die de Starterslening mogelijk maakt.

-        De geldverstrekker van de 1e hypotheek moet in de hypotheekofferte en/of de hypotheekakte de volgende tekst op te nemen: ‘De geldverstrekker verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken of een aanvullende ‘Combinatielening’ aan de schuldenaar te verstrekken. Voormelde verplichting rust op de geldverstrekker uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane Starterslening met Combinatielening niet volledig is afgelost.’

-        De transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de 2e hypotheek (Starterslening) dienen in de gebruikelijke volgorde, maar beslist in één en dezelfde afspraak bij de notaris te passeren. Indien eigendom of 1e hypotheek eerder passeren kan de Starterslening geen doorgang vinden.

 

Uitbetaling van de lening

De (netto) lening wordt voor de aankoop ter beschikking gesteld aan de notaris of via een Bouwdepot verstrekt.

 

N.v.t.

Aanvangsdraag-

krachttoets

Er vindt in alle gevallen een aanvangsdraagkrachttoets plaats. Onderdeel van de aanvangsdraagkrachttoets is een BKR-toets, een VIS-toets, een EVA-toets, een SFH-toets en een toetsing van de PEP- en Sanctielijst. Op basis van de aanvangsdraagkrachttoets kan SVn de lening weigeren te verstrekken.

Een lening kan worden geweigerd bij een negatieve BKR-codering, VIS-hit, EVA-hit of SFH-hit of indien de aanvrager voorkomt op de PEP- en Sanctielijst. Een lening wordt altijd geweigerd indien er conservatoir of executoriaal beslag ligt op de woning of als de aanvrager in surseance van betaling verkeert, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt. Bij de aanvangsdraagkrachttoets wordt er gekeken naar de loan to income conform Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de dan geldende normen NHG.

 

De definitieve hoogte van de Starterslening wordt bepaald d.m.v. de door SVn opgestelde aanvangsdraagkrachttoets. De aanvangsdraagkrachttoets wordt uitgevoerd op basis van een 10 jaar vaste toetsrente. De toetsrente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde gemiddelde marktrente voor 10 jaar vast met NHG. De aanvangsdraagkrachttoets is vermogensafhankelijk; vermogen boven de geldende vrijstelling in Box 3, wordt gekort op de financieringsbehoefte.

 

 

 

 

Starterslening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Hertoets

* Overige voorwaarden staan bij de definities draagkracht hertoets

Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar is het mogelijk een hertoetsing aan te vragen volgens de uitvoeringsregels van de Starterslening. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden die periodiek geïndexeerd kunnen worden.

 

Bij het ontstaan van draagkracht op een hertoetsmoment is aanvankelijk (een deel van de) rente over de Starterslening verschuldigd. De betaalcapaciteit wordt naar rato verdeeld tussen de Starterslening en de Combinatielening.  De aflossingscomponent van de Starterslening zal bij onvoldoende draagkracht te allen tijde geheel worden voldaan vanuit de Combinatielening.

 

Pas als er voldoende draagkracht is om een volledige maandtermijn (d.w.z. rente en aflossing) voor beide leningen te voldoen worden de Starterslening en de Combinatielening annuïtair afgelost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het ontstaan van draagkracht op een hertoetsmoment is aanvankelijk (een deel van de) rente over de Combinatielening verschuldigd. De betaalcapaciteit wordt naar rato verdeeld tussen de Starterslening en de Combinatielening.  De aflossingscomponent van de Starterslening zal bij onvoldoende draagkracht te allen tijde geheel worden voldaan vanuit de Combinatielening.

 

Pas als er voldoende draagkracht is om een volledige maandtermijn (d.w.z. rente en aflossing) voor beide leningen te voldoen worden de Starterslening en de Combinatielening annuïtair afgelost.

 

 

Verzilverlening

De productspecificaties van de Verzilverlening kunnen wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Bekijk hier de webpagina voor leningnemers van de Verzilverlening.

 

Verzilverlening

Verstrekking

Via de gemeente/provincie.

Doelgroep

Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente/provincie vastgestelde maatregelen.

Voorwaarden gemeente/provincie

De gemeente/provincie kan een maximale WOZ-waarde voor de doelgroep vaststellen.

De gemeente/provincie moet een keuze maken of een Bouwdepot verplicht is.

Maatregelen die voor een lening in aanmerking komen

Door gemeente/provincie te bepalen. Het is niet mogelijk om de lening in te zetten voor aanvulling op het inkomen d.m.v. periodieke opnames.

Soort lening

De lening betreft een oplopende Box 3 schuld.

Leeftijd

De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide. De gemeente/provincie heeft de mogelijkheid om in de verordening een hogere minimale leeftijd vast te stellen. Handhaving en controle van de afwijking op deze leeftijdsgrens valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente/provincie.

Bedrag (hoofdsom) van de lening

De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en kent geen maximum.  De gemeente/provincie kan wel een maximale lening vaststellen.

Rente

-         40-jaarstarief Verzilverlening.

-         De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn.

-         Rentedalingen en stijgingen hebben geen invloed op de aangeboden rente.

-         Na 40 jaar wordt er geen rente meer in rekening gebracht.

-         De rente wordt jaarlijks steeds op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de lening is ingegaan berekend en bij de schuldrest opgeteld.

Rentevaste periode

40 jaar.

Looptijd

75 jaar of korter door verkoop of overlijden van de langstlevende schuldenaar.

Betaling van rente en aflossing

Niet van toepassing. Schuldrest loopt jaarlijks op met samengestelde rente en wordt afgelost bij verkoop, overlijden (van de langstlevende schuldenaar) of einde looptijd.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250,-.

(financierings)kosten

-        Afsluitkosten[1] zijn voor rekening van de aanvrager (de afsluitkosten worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website van SVn). De afsluitkosten bedragen

€ 475,00 (prijspeil 2019).

-        Notariskosten1 zijn voor rekening van de aanvrager.

-        Eventuele taxatiekosten1 zijn voor rekening van de aanvrager.

-        Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur1 voor rekening van de aanvrager.

-        Indien van toepassing notariskosten1 voor de verlaging van de huidige hogere inschrijving(en).

Akte

Van de lening wordt een hypotheekakte opgemaakt (bankhypotheek).

Zekerheden

Hypothecaire zekerheid met een recht van hypotheek (bankhypotheek). Inschrijving is gelijk aan het leningbedrag vermeerderd met de rente over 40 jaar naar boven afgerond in staffels van € 5.000,-.

Garanties

Geen

Overige voorwaarden

-        De benodigde overwaarde is gerelateerd aan de leeftijd van de jongste aanvrager en de gevraagde leensom. Voor de benodigde overwaarde wordt er gekeken naar het verschil tussen 80% WOZ-waarde c.q. 80% marktwaarde (aangetoond d.m.v. een taxatierapport conform NHG met marktwaarde voor en na het treffen van de maatregelen) en de schuldrest (niet de inschrijving) van de bestaande hypothe(e)k(en) gerelateerd aan het bereiken van het 98e levensjaar van de jongste aanvrager.

-        De lening is niet vermogensafhankelijk.

-        Indien van toepassing, taxatierapport conform NHG voorwaarden met marktwaarde voor en na treffen van de maatregelen.

-        Er wordt niet gekeken naar de huidige financiële draagkracht en eventuele andere financieringsoplossingen.

-        Indien 1 van de aanvragers of beide nog niet de wettelijke AOW-leeftijd heeft bereikt; Indien er sprake is van een hogere inschrijving bij de huidige geldverstrekker(s), dient de hogere inschrijving verlaagd te worden tot de schuldrest (hier zijn kosten aan verbonden).

Uitbetaling van de lening

De netto lening wordt via een Bouwdepot verstrekt.

Krediettoets

Er vindt er in alle gevallen een beperkte krediettoets plaats. Onderdeel van de krediettoets is een BKR-toets, een VIS-toets, een EVA-toets en een SFH-toets, PEP- en Sanctietoets. Op basis van de krediettoets kan SVn de lening weigeren te verstrekken. Een lening kan worden geweigerd bij een negatieve BKR-codering, VIS-hit, EVA-hit, SFH-hit of indien de aanvrager voorkomt op de PEP- en Sanctielijst, indien er conservatoir of executoriaal beslag ligt op de woning of als de aanvrager in surseance van betaling verkeerd, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt. Er vindt geen controle plaats of de consument op andere manieren kan financieren.

[1] Deze kosten worden meegefinancierd.

Maatwerklening

Bekijk hier de webpagina voor leningnemers, over de Maatwerklening 

SVn Maatwerklening (box 1)

 

Combinatielening (box 3)

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de SVn Maatwerklening is 1 april 2019.

 

Doelgroep

Eigenaar/bewoners zonder financiële draagkracht of met beperkte financiële draagkracht die moeten  participeren in bijvoorbeeld een funderings- of renovatieproces .

 

Voorwaarden gemeente/provincie

De gemeente/provincie bepaalt:

-        Definitie van de doelgroep(en),

-        Maatregelen,

-        Woningcategorie (straat, project, bouwblok);

-        Het maximale bedrag SVn Maatwerklening;

-         (Jaar)budget.

 

Verstrekking

SVn beoordeelt en verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie of op voordracht door een samenwerkingspartner. SVn geeft geen advies.

Wordt alleen verstrekt in combinatie met een SVn Maatwerklening.

Bedrag (hoofdsom) van de lening

De hoofdsom is gemaximeerd tot het maximum in de verordening

De oplopende schuld van de Combinatielening kan nooit hoger worden dan de oorspronkelijke hoofdsom van de SVn Maatwerklening.

 

 

De SVn Maatwerklening bedraagt minimaal

€ 2.500,-.

 

 

Looptijd

Maximaal 30 jaar (360 maanden).

 

30 jaar (360 maanden).

Rentepercentage

De rente is vastgesteld in de verordening of wordt vastgesteld op het moment van toewijzen.

 

De rente is altijd gelijk aan het percentage van de gecombineerde SVn Maatwerklening.

Rentevaste periode

Vast gedurende de gehele looptijd

 

De rentevaste periode is altijd gelijk aan de periode van de gecombineerde SVn Maatwerklening

 

Soort lening

De lening kwalificeert als een Eigen Woningschuld in de zin van artikel 3.119a van de Wet IB 2001.

De lening betreft een aflopende Box 1 schuld. Aflossing op basis van maandannuïteit.

De lening kwalificeert niet als een Eigen Woningschuld.

De lening betreft een oplopende Box 3 schuld. De eerste drie jaar en bij onvoldoende draagkracht in de jaren daarna neemt de schuld maandelijks toe met de aflossingscomponent behorende bij de maandannuïteit van de gecombineerde SVn Maatwerklening.

 

Zodra de lening wordt afgelost, gebeurt dit op basis van maandannuïteit.

 

Betaling van rente en aflossing

-        De lening wordt op basis van maandannuïteiten afgelost in maandelijkse termijnen.

-        De maandelijkse betalingen worden valutair per de eerste dag van de maand volgend op de betreffende maand met de restschuld verrekend.

-        De eerste drie jaar wordt de rentecomponent door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de eigenaar/bewoner wordt de rentecomponent mogelijk langer door de deelnemer of samenwerkingspartner vergoed.

-        De eerste drie jaar wordt de rentecomponent door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de eigenaar/bewoner wordt de rentecomponent mogelijk langer door de deelnemer of samenwerkingspartner gecompenseerd.

-        De eerste drie jaar loopt de Combinatielening op doordat de aflossingscomponent  voor de SVn Maatwerklening voldaan wordt vanuit deze Combinatielening.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de eigenaar/bewoner loopt de schuld van de Combinatielening mogelijk langer op doordat de aflossingscomponent  voor de SVn Maatwerklening voldaan wordt.

-        Automatische incasso is verplicht.

 

 

-        De eerste drie jaar wordt de aflossingscomponent voldaan vanuit de Combinatielening.

-        Afhankelijk van de draagkracht van de eigenaar/bewoner wordt de aflossingscomponent mogelijk langer voldaan vanuit de Combinatielening.

-        Automatische incasso is verplicht.

 

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 

Kosten

-        Afsluitkosten € 950,00, (deze kosten worden meegefinancierd, prijspeil 2019) en komen voor rekening van de klant. Dit bedrag wordt jaarlijks per

1 oktober door SVn opnieuw vastgesteld voor het opvolgende jaar  en gepubliceerd op de SVn-website.

-        Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

-        Taxatiekosten zijn voor rekening van de klant.

Geen

 

-        Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant.

-        Eventuele hertoetskosten zijn voor rekening van de klant (hertoetskosten worden periodiek geïndexeerd en worden gepubliceerd op de SVn- website).

 

 

Akte

Van de lening wordt een hypotheekakte opgemaakt.

 

Zekerheden

Hypothecaire zekerheid met een recht van hypotheek (bankhypotheek).

 

Valt onder de bestaande inschrijving (bankhypotheek).

Garanties

Geen

Geen

Overige voorwaarden

Voldoende waarde van het onderpand. Het taxatierapport vermeldt waarden, vóór en nà verbouw en biedt voldoende dekking voor de nieuwe lening en de reeds bestaande hypothe(e)k(en) (Loan To Value) (Of er is sprake van een procentuele verbetering van de LTV zoals onder voorwaarden geregeld is in de Tijdelijke regeling Hypothecair krediet.)

Uitbetaling van de lening

De (netto) lening wordt via een Bouwdepot verstrekt.

 

N.v.t.

Aanvangsdraag-

krachttoets

Er vindt in alle gevallen een aanvangsdraagkrachttoets plaats. Onderdeel van de aanvangsdraagkrachttoets is een BKR-toets, een VIS-toets, een EVA-toets, een SFH-toets en een toetsing van de PEP- en Sanctielijst. Op basis van de aanvangsdraagkrachttoets kan SVn de lening weigeren te verstrekken.

Een lening kan worden geweigerd bij een negatieve BKR-codering, VIS-hit, EVA-hit of SFH-hit of indien de aanvrager voorkomt op de PEP- en Sanctielijst. Een lening wordt altijd geweigerd indien er conservatoir of executoriaal beslag ligt op de woning of als de aanvrager in surseance van betaling verkeert, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt. Bij de aanvangsdraagkrachttoets wordt er gekeken naar de loan to income conform Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de dan geldende normen NHG.

 

De aanvangsdraagkrachttoets is vermogensafhankelijk; vermogen boven de geldende vrijstelling in Box 3, wordt gekort op de financieringsbehoefte.

 

Hertoets

* Overige voorwaarden staan bij de definities draagkracht hertoets

Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar is het mogelijk een hertoetsing aan te vragen volgens de uitvoeringsregels van de SVn Maatwerklening. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden die periodiek geïndexeerd kunnen worden.

 

Bij het ontstaan van draagkracht op een hertoetsmoment is aanvankelijk (een deel van de) rente over de SVn Maatwerklening verschuldigd. De betaalcapaciteit wordt naar rato verdeeld tussen de SVn Maatwerklening en de Combinatielening.  De aflossingscomponent van de SVn Maatwerklening zal bij onvoldoende draagkracht te allen tijde geheel worden voldaan vanuit de Combinatielening.

 

Pas als er voldoende draagkracht is om een volledige maandtermijn (d.w.z. rente en aflossing) voor beide leningen te voldoen worden de SVn Maatwerklening en de Combinatielening annuïtair afgelost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het ontstaan van draagkracht op een hertoetsmoment is aanvankelijk (een deel van de) rente over de Combinatielening verschuldigd. De betaalcapaciteit wordt naar rato verdeeld tussen de SVn Maatwerklening en de Combinatielening.  De aflossingscomponent van de SVn Maatwerklening zal bij onvoldoende draagkracht te allen tijde geheel worden voldaan vanuit de Combinatielening.

 

Pas als er voldoende draagkracht is om een volledige maandtermijn (d.w.z. rente en aflossing) voor beide leningen te voldoen worden de SVn Maatwerklening en de Combinatielening annuïtair afgelost.

 

         

 

Consumptief

Duurzaamheidslening

Attentie: De productspecificaties kunnen wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Het is dus niet mogelijk de uitvoeringsregels letterlijk te hechten aan een gemeentelijke verordening of toewijzingsregels maar in plaats daarvan dient te worden verwezen naar de financieringsproductvoorwaarden van SVn op de website. 

Meer lezen over de Duurzaamheidslening en het zoeken van voorwaarden per gemeente kan hier

 

Verstrekking

Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal revolving fund bij SVn.

 

Bedrag (hoofdsom) van de lening

Wordt door de gemeente/provincie vastgesteld (minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-).

 

Looptijd

 • De looptijd bedraagt maximaal 15 jaar.
 • Indien de lening lager is dan € 7.500,- dan is de looptijd 10 jaar.

 

Rentevastheid

De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

 

Rentepercentage

Het 10- of 15 jaar vaste rentetarief voor een Duurzaamheidslening van SVn.

Het rentepercentage is 3,00 % lager dan het 10- of 15-jaarstarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 0,50% verhoogd met een opslag van 1,10%, prijspeil 2019).

 

Betaling van rente en aflossing

 • De lening wordt annuïtair afgelost.
 • Het te betalen bedrag op basis van maandannuïteiten moet in maandelijkse termijnen worden voldaan.
 • De maandelijkse betalingen worden valutair per de eerste dag van iedere volgende maand met de schuldrest verrekend.
 • Automatische incasso is verplicht.

 

Vervroegde aflossing
Is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Overige kosten
Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor eigen rekening.

Akte
Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Zekerheden
De Duurzaamheidslening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

Bouwdepot
De lening wordt gekoppeld aan een Bouwdepot.

Bedenktijd
Tot 14 dagen na ondertekening van de offerte met overeenkomst van geldlening is er de mogelijkheid om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Krediettoets

De krediettoets wordt uitgevoerd conform het door SVn vastgestelde interne kredietbeleid, dat is gebaseerd op de Gedragscode Consumptief Krediet (GCK).

Een lening kan worden geweigerd bij een negatieve BKR-codering, VIS hit, EVA hit hit of indien de aanvrager voorkomt op de PEP- en Sanctielijst. Een lening wordt altijd geweigerd indien er conservatoir of executoriaal beslag ligt op de woning of als de aanvrager in surseance van betaling verkeert, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt.

Energiebespaarlening

Vind meer informatie en doe een berekening op de website van de Energiebespaarlening

Belangrijkste voorwaarden

 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • De Energiebespaarlening is ook beschikbaar voor het financieren van de meerkosten van het alsnog aardgasvrij maken van nog niet opgeleverde nieuwbouwwoningen die voor september 2018 zijn gekocht. Kijk voor meer informatie op de pagina Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos.
 • Het is een maandannuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 65.000,- lenen.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • De aanvraag voor de Energiebespaarlening is 3 maanden geldig.
 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • Voor bedragen van € 15.000,- tot € 25.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van tien of vijftien jaar.
 • Voor bedragen tussen € 25.000,- en € 65.000,- (Zeer energiezuinig pakket en Nul op de Meter) geldt een looptijd van 15 jaar.
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur.
 • U kunt maximaal 75% van de lening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). De overige 25% moet u investeren in een andere maatregel van de maatregelenlijst. Een voorbeeld: u leent in totaal € 20.000,- voor uw woning. U legt voor maximaal € 15.000,- (75%) zonnepanelen op uw dak. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld dakisolatie.

Hypothecair of Consumptief

Stimuleringslening

Algemeen

Er zijn twee verschillende type Stimuleringsleningen waarbij ieder type haar eigen specificaties kent. Hieronder zijn de specificaties van de verschillende Stimuleringsleningen en hun onderlinge verschillen en overeenkomsten in tabelvorm weergegeven. Deze hieronder genoemde kosten is de klant aan SVn verschuldigd en worden ingehouden op het totale leenbedrag. Voor meer informatie over de Stimuleringslening, voor de leningnemer, bekijk de pagina. 

 

 

Stimuleringslening

Stimuleringslening met uitgestelde aflossing

Verstrekking

Op aanwijzing van de gemeente/provincie voor zover de gemeente voldoende budget heeft in haar fonds.

 

Hoofdsom lening

Door de gemeente/provincie vastgesteld.

De hoofdsom van een consumptieve lening voor particulieren is wettelijk gemaximeerd tot € 75.000,-.

Looptijd

Af te stemmen op de aard van de investering. Maximaal 30 jaar, afwijkingen zijn op verzoek gemeente/provincie mogelijk. De looptijd van een consumptieve lening voor particulieren is gemaximeerd op 15 jaar.

Rente-percentage

Vast te stellen door gemeente/provincie, minimaal 0,50% voor hypothecaire leningen en 1,40% voor consumptieve leningen (prijspeil 2019).

Incasso

Automatische incasso is verplicht.

 

Vervroegde aflossing

Te allen tijde toegestaan.

Afsluitkosten

€ 850,- voor hypothecaire leningen (prijspeil 2019).

Dit bedrag wordt jaarlijks door SVn per 1 oktober opnieuw vastgesteld voor het opvolgende jaar en gepubliceerd op de SVn-website.

 

Overige kosten

Kosten Notaris *

*indien van toepassing

Kosten Zakelijke financieringen

Kosten Notaris *

Afsluitkosten lening: 1,00% over de hoofdsom lening

met een minimum van € 1.500,00 (prijspeil 2019).

*indien van toepassing

 

Akte

Notarieel of onderhands.

 

Zekerheden

Hypothecaire inschrijving of onderhandse akte.

 

Garantie

Geen.

 

Krediettoets

Onderhands: GCK en intern krediet beleid, Hypothecair: GHF, NHG, Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet en aanvullende regels SVn uit Informatiemap (zie hoofdstuk G).

 

Algehele aflossing

Indien er hypotheek is gevestigd, dient de lening altijd bij verkoop te worden afgelost.

Bij een onderhandse, consumptieve lening, geldt deze verplichting niet.

Rentevastheid

Gehele looptijd vast, of bij de toekenning overeengekomen rentevastheidperiode.

Rente en aflossing

Op basis van maandannuïteiten.

Alleen rente.

Betaling maandtermijn

Maandelijks.

 

Blijverslening

De productspecificaties kunnen wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld wet- en regelgeving.
Meer informatie over de Blijverslening

 

Consumptief

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

Doelgroep

1.      Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist. Een van beide aanvragers is op de peildatum jonger dan 76 jaar.

 

2.      Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvragers is op de peildatum jonger dan 76 jaar.

 

3.      Huurders met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

Een van beide aanvrager is op de peildatum jonger dan 76 jaar.

 

4.      Huurders die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvrager is op de peildatum jonger dan 76 jaar.

 

1.      Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

 

2.      Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

 

 

 

Voorwaarden gemeente/provincie

De gemeente/provincie bepaalt:

Doelgroep

Woningcategorie (bestaand, nieuwbouw of projectmatig).

De maximale WOZ-waarde van de woning.

Het maximale bedrag van de lening.

De maatregelen.

Een eventuele leeftijdsgrens.

Soort lening: consumptief en/of hypothecair. Ook bepaalt de gemeente/provincie of een deel aflossingsvrij is toegestaan bij de Blijverslening hypothecair.

 

Maatregelen

De gemeente/provincie bepaalt welke maatregelen in aanmerking komen.

De gemeente/provincie bepaalt welke maatregelen in aanmerking komen.

Soort lening

Maandannuïteit

1. Maandannuïteit of

2. Maandannuïteit en een deel aflossingsvrij (het aflossingsvrije deel is in principe niet fiscaal aftrekbaar).

 

Bedrag (hoofdsom) van de lening

De lening is afhankelijk van de draagkracht van de aanvrager(s) en bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,-.

 

De lening is afhankelijk van de draagkracht van de aanvrager(s) en bedraagt minimaal

€ 2.500,- en maximaal € 50.000,-.

Looptijd

De looptijd bedraagt 10 jaar.

Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar.

Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 of 20 jaar voor Blijversleningen. De rente is gedurende de gehele looptijd vast. Rentedalingen en stijgingen hebben geen invloed op de aangeboden rente.

 

Betaling van rente en aflossing

·        De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen op de  eerste dag van elke maand.

·        De maandelijkse betalingen worden valutair per de eerste dag van iedere volgende maand met de restschuld verrekend.

·        Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen op de  eerste dag van elke maand.

·        Automatische incasso is verplicht.

 

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van

€ 250,-.

 

Kosten

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Afsluitkosten € 850,- (deze kosten worden meegefinancierd, prijspeil 2019) en komen voor rekening van de klant. Dit bedrag wordt jaarlijks door SVn per

1 oktober opnieuw vastgesteld voor het opvolgende jaar en gepubliceerd op de SVn-website.

 

Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

 

Zekerheden

Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

 

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het Bouwdepot geboekt worden.

Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

 

 

Er kan geen eigen geld in het Bouwdepot gestort worden.

Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

 

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een Bouwdepot verstrekt.

Bedenktijd

Tot 14 dagen na ondertekening van de offerte met overeenkomst van geldlening is er de mogelijkheid om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Geen

Krediettoets

Bij de Blijverslening vindt er in alle gevallen een krediettoets plaats. Onderdeel van de krediettoets is een BKR-toets, een VIS-toets, een EVA-toets, een SFH-toets en de PEP- en Sanctielijst. Op basis van de krediettoets kan SVn de lening weigeren te verstrekken.

Een lening kan worden geweigerd bij een negatieve BKR-codering, VIS-hit, EVA-hit of SFH-hit of indien de aanvrager voorkomt op de PEP- en Sanctielijst. Een lening wordt altijd geweigerd indien er conservatoir of executoriaal beslag ligt op de woning (bij eigenaar-bewoner) of als de aanvrager in surseance van betaling verkeert, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt. Bij de krediettoets wordt er gekeken naar de loan to income Gedragscode consumptief krediet.

Bij de Blijverslening vindt er in alle gevallen een krediettoets plaats. Onderdeel van de krediettoets is een BKR-toets, een VIS-toets, een EVA-toets, een SFH-toets en de PEP- en Sanctielijst. Op basis van de krediettoets kan SVn de lening weigeren te verstrekken.

Een lening kan worden geweigerd bij een negatieve BKR-codering, VIS-hit, EVA-hit of SFH-hit of indien de aanvrager voorkomt op de PEP- en Sanctielijst. Een lening wordt altijd geweigerd indien er conservatoir of executoriaal beslag ligt op de woning of als de aanvrager in surseance van betaling verkeert, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt. Bij de krediettoets wordt er gekeken naar de loan to income conform Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

 

Vragen en antwoorden voor intermediairs

Bekijk alle vragen