Aanvraagvoorwaarden JESSICA

Voorwaarden JESSICA-fondsen

Om als ondernemer of onderneming in aanmerking te komen voor een bijdrage uit een JESSICA-fonds, moeten plannen voldoen aan een aantal van de onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden waaraan plannen moeten voldoen zijn bijvoorbeeld:

  • Er moet sprake zijn van maatschappelijke meerwaarde, zoals nieuwe werkgelegenheid of vermindering van CO2-uitstoot.
  • De effecten moeten zichtbaar zijn in het geografische gebied dat onder het fonds valt. Denk aan hernieuwd gebruik van industrieel erfgoed of minder leegstand van bestaande bedrijfspanden.
  • De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij redelijke inspanningen heeft gedaan om maximale financiering tegen marktvoorwaarden te verkrijgen, maar dat dit niet gelukt is (marktfalen).
  • Het project moet aantoonbaar financieel rendement en opbrengstpotentieel hebben. De aanvrager moet aantonen dat hij de lening kan terugbetalen.

Randvoorwaarden

  • In een project wordt maximaal 20% risicodragend geparticipeerd.
  • Garanties worden verstrekt tot maximaal 75% van de investering.
  • Leningen worden in principe verstrekt tot maximaal 50% van de investering. Voor het overige deel moeten eigen middelen worden ingebracht of cofinanciering worden geregeld.

Hulp nodig?

Neem contact op met onze manager Fondsontwikkeling Richard Luigjes.

T 31 (0)33 253 95 84

M (0)6 512 137 24

E r.luigjes@svn.nl